MHMR Help Me Grow North Texas
844-689-5437
[email protected]
3840 S Hulen
Ft. Worth, Texas 76017

Chào mừng bạn đến với chương trình sàng lọc ASQ Online!

View description Hide description

Bởi vì 5 năm đầu đời của con mang ý nghĩa rất quan trọng, nên chúng tôi muốn giúp bạn mang đến cho con sự khởi đầu tốt nhất. Bạn vừa được mời tham gia chương trình Bảng hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn, Phiên bản thứ ba (ASQ-3), nhằm giúp theo dõi quá trình phát triển của con mình. Bảng hỏi có thể sẽ gửi đến bạn mỗi 2, 4, hoặc 6 tháng một lần. Bạn sẽ trả lời các câu hỏi về những gì con bạn có thể làm được hoặc không làm được. Bảng hỏi bao gồm các lĩnh vực phát triển của con như kỹ năng giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề, và cá nhân xã hội. Xin điền ngày sinh của con và số tuần con sinh non vào bên dưới để bắt đầu chương trình sàng lọc. Xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp cho trang website này được bảo mật và không cho phép bất kỳ ai có thể đọc hoặc tiếp cận, ngoại trừ các nhân viên của chương trình, họ đã mời bạn tham gia vào chương trình sàng lọc này.(viết “0” nếu không sinh non)


Tôi đã đọc thông tin được cung cấp về khảo sát Độ tuổi và Giai đoạn và tôi muốn con tôi tham gia chương trình sàng lọc trực tuyến. Nếu tôi được trung tâm chăm sóc trẻ em giới thiệu, tôi hiểu rằng kết quả của tôi sẽ được chia sẻ với trung tâm. Tôi cũng hiểu rằng các kết quả ẩn danh sẽ được biên soạn và chia sẻ với những tổ chức khác* cho mục đích nghiên cứu và đánh giá. 

**Các tổ chức khác có thể bao gồm nhưng không hạn chế ở:

Liên minh Học tập Sớm

Sở Y Tế Tiểu bang

Đại học Texas, Austin

Can thiệp Phòng ngừa Sớm

Sức khỏe của tôi Tài nguyên của tôi (MHMR) Quận Tarrant  

Lưu ý: Khi nhấp vào "Gửi", nghĩa là bạn đã đồng ý với cả Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối dành cho gia đình và bất kỳ thông tin thỏa thuận hoặc ủy quyền nào được nêu trên trang này.